News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา(รอบเช้า) [06/10/2022]

ประกาศรายชื่อผู้เมีสิทธิ์สอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา(รอบบ่าย) [06/10/2022]

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC [05/10/2022]

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบวัดมตรฐานภาษาอังกฤษ [22/09/2022]

ประกาศลงทะเบียนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาที่เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4 [21/09/2022]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ1(Mock-Test) [11/09/2022]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ2(Mock-Test) [11/09/2022]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ3(Mock-Test) [11/09/2022]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4(Mock-Test) วันที่12กันยายน [11/09/2022]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4(Mock-Test) วันที่13กันยายน [11/09/2022]