Login


การลงชื่อเข้าใช้งาน

   สำหรับนักศึกษา

        Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 5911201xx

        Password : วัน เดือน ปี(พ.ศ.)เกิด 8 หลัก เช่น เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กรอก 01022559


   สำหรับบุคลากร

        Username : เลขประจำตัวประชาชน

        Password : ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบ MIS หรือระบบงานทะเบียน